رفتن به محتوای اصلی
x

✅ شرکت خدمات پیمانکاری پیشروطب خوارزمی در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز جهت بیمارستان فاطمیه خوانسار افراد واجدالشرایط به صورت شرکتی جذب نماید

#اطلاعیه
✅ شرکت خدمات پیمانکاری پیشروطب خوارزمی در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز رشته های شغلی کارشناس بینایی سنجی ، کارشناس هوشبری ، کارشناس پرستاری ، کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی ، کارشناس فناوری اطلاعات سلامت  و نیروی خدماتی بصورت شرکتی جهت بیمارستان فاطمیه
خوانسار ، افراد واجدالشرایط به صورت شرکتی جذب نماید.

✅متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا ساعت 24روز پنج شنبه مورخ 1401/11/06 نسبت  
به ثبت نام الکترونیکی در سامانه به نشانی اینترنتی: https://payam98.ir اقدام نمایند.

◀️جهت اطلاعات تکمیلی به نشانی اینترنتی مراجعه فرمایید