رفتن به محتوای اصلی
x

ریاست بیمارستان

 سرپرست بیمارستان :

خانم دکتر مریم السادات جمدی

تحصیلات: پزشکی عمومی

ایمیل: Maryamjamadii@gmail.com

 تلفن : ۵۷۷۷۹۰۰۰-۰۳۱

 فکس : ۵۷۷۷۲۷۷۴-۰۳۱

 

وظایف:

۱. نظارت و سرپرستی کليه امور درمانی، بهداشتی و اداری بیمارستان.

۲. تعيين خط مشی های لازم به مسئولین واحدها.

۳. نظارت و سرپرستی بر تنظيم بودجه سالانه و امضاء اسناد مالی پس از رسيدگی.

۴. هماهنگی لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درمانی و تأمين نيازمنديهای بیمارستان.

۵. هماهنگی بين کليه واحدهای بیمارستان بمنظور ارائه خدمات بهتر به بيماران.

۶. ارائه پيشنهادات لازم جهت تأسيس يا توسعه بخشهای بیمارستان به مقامات ذيربط و پيگيری آنها.

۷. مطالعه و بررسی وضعيت نيروی انسانی و تجهيزات بيمارستانی بمنظور تأمين نيازمنديهای بیمارستان.

۸. سرپرستی کمیته ها و جلساتی که بمنظور ارتقاء کيفيت در خدمات رسانی درمانی و غيره تشکيل می گردد.

۹. فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بيماران.

۱۰. ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذيربط دانشگاه.

۱۱. نظارت و کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و تجهيزاتی بیمارستان جهت تأمين کسری آنها.