رفتن به محتوای اصلی
x

واحد برگزارکننده:بیمارستان فاطمیه(س)خوانسار

موضوع استعلام:استعلام واگذاری محل داروخانه بیمارستان فاطمیه(س)خوانسار

مبلغ تضمین شرکت در استعلام:100000000ریال

نوع تضمین شرکت در استعلام:فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی

تاریخ توزیع اسناد استعلام:از روز دوشنبه مورخ 1400/09/01 لغایت روز شنبه 1400/09/06

محل توزیع اسناد استعلام: خوانسار بلوار آیت الله علوی شبکه بهداشت و درمان واحد دبیرخانه

آخرین مهلت تحویل اسناد استعلام : بصورت حضوری پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/09/10

زمان و محل بازگشایی پیشنهادات رسیده:روز پنج شنبه راس ساعت 10 صبح در دفتر ریاست بیمارستان فاطمیه(س)خوانسار