رفتن به محتوای اصلی
x

ارزش ها ، رسالت و چشم انداز

رسالت بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار

بیمارستان فاطمیه(س) خوانسار با64 تخت مصوب و بخش های اورژانس، جراحی، اطفال، داخلی، زنان و زایمان، CCU ، ICU، دیالیز و بخش های پاراکلینیک شامل: آزمایشگاه، رادیولوژی، سنوگرافی، فیزیوتراپی، داروخانه شبانه روزی، اکو و تست ورزش و درمانگاه  تخصصی به عنوان یک بیمارستان جنرال در غرب استان با هدف افزایش رضایتمندی مراجعین، اعتمادسازی از طریق ارتقاء کیفیت و ایمنی بیمار به ارائه خدمت می پردازد که با توجه به نوسازبودن اورژانس بهسازی سایر بخش های بیمارستان و تجهیزات به روز، محیط مطلوبی جهت درمان مراجعین محترم فراهم نموده است:

در این مسیر اصول ذیل مدنظر می باشد:

۱- احترام به حقوق بیماران و مراجعه کنندگان به بیمارستان

۲- ارتقاء خدمات تخصصی ارائه شده به مراجعین از نظر کمیت و کیفیت

۳- اجرای کامل اصول اعتبار بخشی  و بهبود کیفیت  در بیمارستان

۴-پاسخگويي مناسب به ارباب رجوع