عکس ۱

رياست

                                سرپرست بیمارستان :

                                  سرکار خانم صانعی

                                                  تلفن : ۵۷۷۷۹۰۰۰-۰۳۱

                                                فاکس : ۵۷۷۷۲۷۷۴-۰۳۱