previous pauseresume next

به پاس قدردانی از نیک اندیشی خیرسلامت و اهدای نفس

شاید در خاطره مردم شهرستان نباشد،مخزن اکسیژن مایع  در آبان ماه ۱۳۹۶به همت خیر گرانقدر با ظرفیت ۸ تن و ارزش نقدی ۱۴۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال كه در حال حاضر ارزش چندين برابري دارد ،  تهیه و نصب  گردید. در حالیکه بسیاری از بیمارستان ها با مشکل اکسیژن مواجه هستند اعتماد خیرین به مدیریت بیمارستان در جهت تامین تجهیزاتی از این دست قابل ستایش است .دور اندیشی و نیک اندیشی خیر سلامت هرگز از یاد مسئولين و پرسنل بیمارستان فاطمیه خوانسار مخصوصا در اين شرايط سخت كرونا نخواهد رفت .