previous pauseresume next

آموزش به بیمار

واحد آموزش به بیمار
مسئول واحد : سرکار خانم لیلا هارونی کارشناس پرستاری
مسیر دستیابی:قسمت اداری - اتاق سوپروایزر آموزشی
مقدمه: آموزش به بیمار جزو نیازهای اساسی بیماران می باشد ، عوامل متعددی از جمله ارتقای سلامتی ، تقدم پیشگیری بر درمان ، اقامت کوتاهتر  در بیمارستان و  ...    ضرورت آموزش به مدد جو را نمایان می سازد .
اهدف کلی : توانمند سازی بیماران جهت برنامه های خود مراقبتی به منظور ارتقاء سلامت از اهداف مهم برنامه استراتژیک بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار است.
اهداف اختصاصی:
-  آشنایی مدد جو با بیماری خود
-  ارتقاء رضایت مدد جو از خدمات درمان
-  بهبود شیوه و کیفیت زندگی
-  کاهش هزینه های بیمارستانی
-  ارتقاء و حفظ سلامت بیماران
 
روند کار آموزش به بیمار در بخشهای بستری :
۱- کلیه بیماران در بخشهای بستری توسط پرسنل پرستاری آموزش داده می شوند.
۲- موارد آموزش به بیمار در پرونده بیمار در فرم آموزش به بیمار ثبت می گردد.
۳-  پمفلت مربوط به  بیماری فرد تحویل وی می گردد.
 
 
معرفی سایتهای مهم آموزش به بیمار :
                                                    - سامانه آموزش سلامت ‎/salamat.uic.ir
                                                    - بانک جامع فیلم سلامت/helth.ir
                                                    - کتابخانه همراه سلامت ‎/ bualisin.net
                                                    - انجمن دیابت ایران ‎/ids.org.ir
                                                    - انجمن ام اس ‎/ new.iranms.ir    
                                                    - انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر ‎/ shirewadexr.com