عکس ۱

نحوه رسیدگی به شکایات

  رسیدگی به شکایات  و پاسخگویی برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار                          ۱-تضمین حقوق بیمار ، تکریم جامعه پزشکی                              تماس با شماره :  ۱۶۹۰             ۲- پاسخگویی در خصوص اجرای طرح تحول نظام سلامت                              تماس با شماره :۱۵۹۰         ۳- شماره همراه ۲۴ ساعته در خصوص شکایات طرح تحول نظام سلامت                                                                 ۰۹۱۳۴۷۱۲۹۳۵                  ۴-پاسخگویی طرح تحول در بیمارستان با شماره  ۵۷۷۷۲۷۷۴         ۵-حضوری : دفتر مدیریت یا سوپروایزر بیمارستان         ۶-مکاتبه ای : از طریق صندوقهای نظر سنجی بیمارستان