فراخوان هشتمین جشنواره بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور