عمل جراحی

در تاریخ ۹۵/۲/۵ یک تومور جداره قفسه سینه  طی یک عمل جراحی توسط آقای دکتر علایی از  بدن بیمار آقا خارج گردید . وضعیت عمومی بیمار پس از عمل رضایت بخش بود .