previous pauseresume next

راه اندازی و نصب دستگاه رادیوگرافی دیجیتال دندان پزشکی (OPG)

ایشان با اعلام این خبر افزود:با راه اندازی این دستگاه،از مراجعه مردم شهرستان به شهرهای مجاور و مرکز استان جهت دریافت خدمات رادیوگرافی دندان پزشکی جلوگیری می شود.

ریاست بیمارستان ضمن بیان اینکه کیفیت بخشی به خدمات درمانی و جلب رضایت مردم و مراجعه کنندگان از اولویت های مهم بیمارستان می باشد یادآور شدند در یک سال اخیر با مشارکت خیرین سلامت شهرستان و دولت در حوزه درمان ،امکان خدمت به مراجعه کنندگان ارتقا یافته است.