جلسه آموزشی جهت پرسنل حفاظت و اطلاعات بیمارستانهای غرب استان اصفهان