بازدید نظارتی جناب آقای دکتر رضایی از بیمارستان فاطمیه (س)