بازدید معاون وزیر بهداشت جناب آقای دکتر جان بابایی

در تاریخ ۹۸/۳/۱۹ جناب آقای دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت ، جناب آقای مهندس بختیار نماینده محترم شهرستان ، جناب آقای دکتر یوسفی معاون محترم توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و همچنین جناب آقای دکتر کلیدری ریاست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به همراه مسئولین محترم شهرستان از بخشهای مختلف بیمارستان بازدید نمودند.

پس از بازدید در نشستی کوتاه در سالن اجتماعات بیمارستان، مسائل و نیازهای اساسی بیمارستان مطرح گردید.