عکس ۱

بازدید معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه