previous pauseresume next

بازدید رئیس دانشگاه از بیمارستان

در تاریخ  ۹۶/۱۰/۱۴سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به همراه معاونان محترم دانشگاه جناب آقای دکتر کلیدری معاون درمان ، جناب آقای دکتر یوسفی معاون توسعه و جناب آقای دکتر حیدری معاون بهداشت در ابتدا از بخشهای مختلف بیمارستان بازدید نمودند و سپس جلسه ای با حضور مسئولین شبکه و بیمارستان جهت طرح مشکلات درمان ، کمبود متخصصان و مشکلات مالی و اعتباری در سالن اجتماعات بیمارستان تشکیل شد .همچنین در این بازدید رئیس محترم شورای شهر خوانسار جناب آقای صانعی حضور داشتند و به بیان مشکلات مردم شهرستان از حوزه درمان پرداختند و خواستار رفع مشکلات شدند.