استعلام واگذاری خرید خدمات راهبردی و نگهداشت فضای سبز