استعلام واگداری خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار