رفتن به محتوای اصلی
x

ارزیابی بیمارستان

در تاریخ98/10/28 تیم ارزیابی معاونت درمان به همراه یک نفر ارزیاب ارشد اعتبار بخشی به اتفاق نماینده بیمه جهت ارزیابی در بیمارستان مستقر شدند و بیمارستان را در حیطه های مدیریت و رهبری ، حقوق گیرندگان خدمت و خدمات درمانی و سلامت مورد ارزیابی قرار دادند . همچنین ارزیابان ضمن ارزیابی محورهای اصلی اعتبار بخشی از ارتقائ هتلینگ و استاندارد سازی و بازسازی آسانسور و اقدامات موثر صورت گرفته در بیمارستان در راستای ایمنی بیماران ابراز رضایت نمودند و نهایتا این ارزیابی در ساعت 19 به اتمام رسید.