روز رادیولوژی

 

رياست

                                         ریاست بیمارستان :

                                       دکتر مسعود قیصری

                                                  تلفن : ۵۷۷۷۹۰۰۰-۰۳۱

                                                فاکس : ۵۷۷۷۲۷۷۴-۰۳۱