عکس ۱

بیمه

رياست

                                         ریاست بیمارستان :

                                       دکترمیر مهدی شعف قریشی

                                                  تلفن : ۵۷۷۷۹۰۰۰-۰۳۱

                                                فاکس : ۵۷۷۷۲۷۷۴-۰۳۱