عکس ۱

بازدید رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار

در این بازدید اجرای برنامه تحول نظام سلامت و پروژه های ارتقاء هتلینگ مورد بررسی قرار گرفت، همچنین در جلسه ای با حضور فرماندار محترم و خیرین محترم شهرستان مسائل و نیازهای حوزه بهداشت و درمان مورد بررسی قرار گرفت.